โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าลพบุรี

Urban Conservation Project Of Lopburi Oldtown

บูซิตา หลิ่มเจริญ


โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าลพบุรีพื้นที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม มีการตั้งถิ่นฐานกว่าสี่ยุคสมัย ซึ่งกำลังถูกมองข้ามและเลือนหายในที่สุด เมื่อเทียบขนาดเกาะเมืองเก่า (ชั้นใน) ของเมืองลพบุรีมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ แต่พบว่ามีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมกว่า 29 แห่ง โดยการเข้าสู่พื้นที่ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง จึงนำเสนอการปรับฟื้นฟูพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคุณค่า แต่ประสบปัญหาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ด้วยการปรับฟื้นฟูพื้นที่เมืองเก่าลพบุรีนี้ด้วยการเป็นย่านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งจะกลายเป็นภาพจำใหม่ที่ชัดเจนของเมืองลพบุรี รวมทั้งเป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าการบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูชุมชนให้อยู่ร่วมการพัฒนาได้ยั่งยืน

Location : ลพบุรี บริเวณเกาะเมืองชั้นใน

Project Area : 775 ไร่ หรือ 1,240,000 ตารางเมตร