ความรู้เรื่องเมือง สอนให้เรามองปัญหาได้กว้างขึ้น

อนาวิน เจียมประเสริฐ