รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังและออกแบบเมือง
เปิดรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เปิดรับสมัคร
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันที่ 31 มีนาคม 2562
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก วันที่ 12 เมษายน 2562
สอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 7 มิถุนายน 2562

รับสมัครผ่านระบบของบัณฑิตวิทยาลัย
https://www.register.gradchula.com/

ศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม
http://www.grad.chula.ac.th/download/apply/grad2562.pdf

ดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรมหาบัณฑิต : http://www.cuurp.org/courses-apply/murp-urban-planning-and-design/
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต : http://www.cuurp.org/courses-apply/phd-urban-planning-and-design/