เกี่ยวกับผังเมืองจุฬาฯ

About CUURP

มีการสอนด้านผังเมืองในมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ?

ระดับปริญญาตรีมีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาโทมีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่วนระดับปริญญาเอกมีเฉพาะแต่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการสอนด้านผังเมืองอย่างไร ?

ใน 2 ปีการศึกษาแรกจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบขั้นพื้นฐานและการออกแบบสิ่งแวดล้อม และในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง ซึ่งจะประกอบด้วยการพัฒนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองในเงื่อนไข รูปแบบ และวิธีการต่างๆ ส่วนในปีการศึกษาที่ 5 จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการวางแผนภาคและเมือง และการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะเป็นการประมวลความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมืองอย่างเหมาะสมในการศึกษาตลอดหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นิสิตได้มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีจากการบรรยายและการอภิปราย ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ และให้นิสิตได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานออกแบบในสถานที่จริง การไปทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และการฝึกงานในหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนโดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการสอนด้านผังเมืองในหลักสูตรอะไรบ้าง ?

ระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง และสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง ส่วนระดับปริญญาเอกมีหลักสูตรสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

การสอนด้านผังเมืองในแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกันอย่างไร ?

มีความแตกต่างที่จำแนกเป็นการวางแผน (Planning) และการออกแบบ (Design) ระดับปริญญาตรีโดยส่วนใหญ่จะเป็นการออกแบบ ระดับปริญญาโทจะมีทั้งที่เป็นการวางแผนและการออกแบบ ส่วนระดับปริญญาเอกจะเป็นการวางแผน

“สถาปัตยกรรมผังเมือง” เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

สถาปัตยกรรมผังเมือง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวความคิด และวิธีการในการพัฒนาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเมือง โดยการสร้างสรรค์สภาพความน่าอยู่ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความงดงาม การส่งเสริมสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และการดำรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาปัตยกรรมผังเมืองและภูมิสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างกันอย่างไร ?

สถาปัตยกรรมผังเมืองเป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนเมือง ซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งได้แก่สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมด้านการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมเป็นการออกแบบ การวางแผนและการจัดการผืนแผ่นดิน จึงมุ่งเน้นพื้นที่โล่งหรือพื้นที่ทางธรรมชาติในชุมชนเมือง และพื้นที่นันทนาการเช่นสวนสาธารณะและวนอุทยานเป็นต้น

นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้วุฒิอะไร ?

นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี จะได้รับปริญญาการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Bachelor of Urban Planning Program in Urban Architecture)

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถศึกษาต่อที่ไหนได้บ้าง ?

เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆในต่างประเทศ สำหรับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง หรือสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง หรือสาขาวิชาอื่นๆได้แก่ เคหพัฒนศาสตร์ เป็นต้น และเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับปิญญาเอกได้ในสาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะสามารถปฏิบัติวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การวางผังเมืองเฉพาะ การอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม การวางผังนิคมอุตสาหกรรม การวางผังพื้นที่เพลิงไหม้หรือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติ และการวางผังโครงการที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสาธารณะ