ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 CU. ARCH. DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL PLANNING
DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับ
ประวัติภาควิชา
หลักสูตร
เงื่อนไขการสมัคร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ติดต่อ
ธุรการ
RESOURCES
สิ่งตีพิมพ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ตารางเรียน
ประมวลรายวิชา
ทุนการศึกษา
แบบฟอร์มเอกสาร
ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง
ARCHIVE
ผลงานนิสิต
ปฏิบัติการ
ทัศนศึกษา
วิทยานิพนธ์
รายชื่อนิสิต
รางวัล
PUBLIC PROGRAM
รายการบรรยายพิเศษ
รายการฝึกอบรมพิเศษ
กิจกรรม. ข่าว. ประกาศ
 ไทย / Eng
 ทัศนศึกษา
ทัศนศึกษาต่างประเทศ
2551
 
2550

MALAYSIA–SINGAPORE EXPERIENCES  
 

ทัศนศึกษาในประเทศ
2551
     
2550
      >> ทัศนศึกษาประจำหลักสูตร

กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง
 
 
      >> ทัศนศึกษาย่อย

ชุมชนคลองโคน / ชุมชนเขายี่สาร สมุทรสงคราม

คลองอ้อมนนท์ นนทบุรี /
บางกอกน้อย กรุงเทพ

ชุมชนคลองอัมพวา สมุทรสงคราม

ชุมชนตลาดสามชุก /
ชุมชนตลาดศรีประจันต์ สุพรรณบุร

เพชรบุรี
 
   
      
 
 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2218 4441 โทรสาร 0 2218 4440