สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2551 (รุ่นที่ 9)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวขนิษฐา สมบัติกำไร
2นายชาตรี ดะนัย2552แนวทางการปรับปรุงการรับรู้เชิงทัศน์ของวัดในเมืองเชียงใหม่
Guidelines for visual perception improvement of temples in Chang Mai 
Link
3นายพรชัย จิตติวสุรัตน์ 2552แนวทางการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
Design guidlines for increasing urban communities' green spaces in inner Bangkok Metropolitan districts
Link
4นางสาวพรรณฑิภา สายวัฒน์ 2552การปรับปรุงพื้นที่ว่างสาธารณะในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร
Rehabilitation of public open spaces in central business district, Bangkok 
Link
5นายมาโนช นุรักวงษา2552การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมเก่าเมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
Urban rehabilitation of paet riu old commercial district, chachoengsao
Link