สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2550 (รุ่นที่ 8)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1ร.ต.ฉัฐวัฒน์ บุญรำไพ 2551แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานครLink
2นายชณัฐ กาญจนะ2552แนวทางการพัฒนาบริเวณโดยรอบจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระบบขนส่งมวลชนร่วมมักกะสัน
The development guidelines for the Makkasan mass transit interchange center 
Link
3นางสาวธีมาพร วัชราทิน2551การวางผังและออกแบบจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรในย่านพาณิชยกรรมชุมชนริมน้ำ
Planning and design for transit nodes in old commercial areas : a case study of Talat Phlu, Bangkok 
Link
4นางสาวนิระมล เหง่าตระกูล 2551การปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยกับการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชกรรมเก่าและคลังสินค้าริมน้ำ
Adaptive reuse of old commercial and warehouse districts in riverfront areas
Link
5นางสาวปาริษา มูสิกะคามะ2551พลวัตเชิงพื้นที่และการฟื้นฟูบูรณะย่านพาณิชยกรรมเก่าริมน้ำ : กรณีศึกษาย่านปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร
Dynamics of space and rehabilitation for old commercial districts in waterfront areas : a case study of Pak Khlong Talat District, Bangkok
Link
6นางพงศ์พล ว่องเล่ศ์สกุล2551การฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ย่านสี่แยกบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
Urban rehabilitaton of Bann Thung Intersection Area, Muang District, Phrae Province 
Link
7นางสาวพรนภา พรพันธ์ไพบูลย์
8นางสาวแพร ลาดสุวรรณ2553แนวทางการพัฒนาพื้นที่ว่างสาธารณะบริเวณเขตทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีพญาไทถึงสถานีราชปรารภ 
Development guidelines for the public open spaces along Suvanabhumi Airport Rail Link from Phayathai Station to Ratchaprarop station
Link
9นายสุเชาว์ ทุมมากรณ์ 2552แนวทางการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับจุดเปลี่ยนระบบขนส่งรถไฟฟ้ามวลชน บริเวณสถานีเตาปูน เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
The development guidelines for the mass transit interchange at Tao Poon station, Bang Sue, Bangkok 
Link