สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2549 (รุ่นที่ 7)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายปิยะภัทร เต็มแย้ม2551แนวทางการออกแบบพื้นที่จุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรบริเวณแยกรังสิตปทุมธานี
An urban design guidelines for Rangsit transportation nodes, Pathumthani 
Link
2นายมธาพร ศรีพลาวงษ์
3นายรุจนัมพร เกษเกษมสุข2552การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อประโยชนืด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษาย่านคลองตัน กรุงเทพมหานคร 
The development of vacant land for community environment : a case study of Khlong Tan area Bangkok
Link
4นางสาวสกาวเนตร สะใบ2552แนวทางการออกแบบเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างสาธารณะและกึ่งสาธารณะตามแนวถนน : กรณีศึกษาย่านอโศก-นานา ถนนสุขุมวิท 
Design guidelines for the utilization of public and semi-public spaces along the street : a case study of Asoke-Nana district, Sukhumvit Road
Link