สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547 (รุ่นที่ 5)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายจีระพงศ์ กีรกะจินดา
2นายเฉลิมพล อินหัน
3นางสาวชีวารัตน์ กลับคุณ 2550แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์
The Urban redevelopment guidelines for Silom business area between Convent Road and Narathiwatratchanakarin Road
Link
4นายทรงวุฒิ สวนแก้ว
5นายเนรศ ทองงามขำ
6นางสาวศรีอัมพร พงษ์บุตร
7นางสาวศศิธร บุญจรัสภิญโญ
8นายสกุลชัย ตันติเศรณี 2549แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพของพื้นที่โล่งว่างเพื่อการพาณิชย์ ภายในย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 
Spatial development guidelines for commercial open spaces in Khaosan Road Area, Bangkok
Link
9นายสาโรซ อภิวัชรกุล