สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2545 (รุ่นที่ 3)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายกีรติ สันธานนท์
2นายบุญชอบ วิเศษปรีชา2548การปรับปรุงพื้นที่ย่านตลาดและท่าน้ำนนทบุรี 
The urban improvement of Nonthaburi market and pier area 
3นางสาวเพกา เสนาะเมือง 2547การพัฒนาพื้นที่ท่าเรือประตูน้ำและพื้นที่ต่อเนื่อง
 The urban redevelopment of Pratunam pier and related area
Link
4นางสาววันเรารวี ธนกัญญา2547การพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี 
 The urban redevelopment for Thonburi Railway Station
Link
5นางสาวสุกัญญา กรุดลอยมา
6ร.ต.อิชยา ตัณสถิตย์