สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2544 (รุ่นที่ 2)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายกตัญญู หอสูติสิมา 2545แนวทางการพัฒนาทางกายภาพบริเวณรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ. นครราชสีมา 
 The development guidelines for Tau-Suranaree Monument area, Nakhonratchasima province
Link
2นายกสานติ์ อินทรสูต
3นางสาวชัญญา อรรถศิลปเลขา
4นายถวัลย์ วงศ์สวรรค์
5นางสาววรันธร ประสานสารกิจ 2545การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
Urban regeneration for Victory Monument Area
Link
6นายสมพล ปัญญาคะโป2545แนวทางการปรับปรุงเส้นทางการสัญจรหลักบริเวณศูนย์กลางชุมชนเมืองหัวหิน 
Guidelines for main corridor improvement in the center of Hua Hin Municipality
Link
7นางสาวสิริวิมล สมจิตร 2545การอนุรักษ์และพัฒนาเวียงพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง 
The conservation and development of Wieng Phra That Lampang Luang, Lampang Province
Link
8นายอนุวัฒน์ การถัก 2545แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 Urban design improvement for Wat Phrathatphanom and Khong River linkage area Thatphanom municipal Nakhon Phanom Province 
Link
9นายอรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 2546การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
Redevelopment of the old commercial district of Muang Nong Khai Municipality
Link