สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 16)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวปณัฐพรรณ ลัดดากลม
2นายพชร ตังสวานิช2559แนวทางการจัดวางกลุ่มอาคารเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนกรณีศึกษาศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรม สีลม-สาทร
Building Grouping Lay Out in Low Carbon Urban Design Guideline forCentral Business District (Silom-Sathorn)
Link
3นางสาวอตินันทน์ สินศิลาเกตุ
4นายกานต์ แซ่เอี๊ยว
5นายเชี่ยวชาญ ไพศาลธีระจิต
6นายฐากูร ลีลาวาปะ
7นางสาววรุณโรจน์ กันตามระ
8นางสาวเสาวพร วรสินธพ