สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 15)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายพฤติเชษฐ์ เลิศอุดมพฤกษา
2นางสาวบูชิตา หลิ่มเจริญ
3นางสาวยุวดี วิเท่ห์2558แนวทางการออกแบบองค์ประกอบทางกายภาพเมืองเพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางเสียงจากการจราจรในกรุงเทพมหานคร 
Urban design guidelines for traffic noise pollution problems in Bangkok 
Link
4นางสาวสลิลทิพย์ อรุณนิธิ2559แนวทางการออกแบบเพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงของป้ายโฆษณาแอล.อี.ดี.ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร
DESIGN GUIDELINES FOR REDUCING LIGHT POLLUTION IMPACTS FROM THE DIGITAL LED SIGNS IN BANGKOK CENTRAL BUSINESS DISTRICT
Link
5นางสาวสาริณี ประทุมสุวรรณ2559การอนุรักษ์อาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่ต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์โดยมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา กรณีศึกษา พื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร 
A STUDY OF TRANSFER OF DEVELOPMENT RIGHT (TDR) AS A TOOL IN CONSERVATION OF HISTORICAL BUILDINGS IN THE EXTENDED RATTANAKOSIN AREA: CASE STUDY OF WATMANGKORNKAMMALAWAT MRT STATION AREA
Link
6นายพิรุณพงศ์ จุลลางกูร2558แนวทางการพัฒนาพื้นที่โล่งรอบอาคารพาณิชยกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ : กรณีศึกษาพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานค
Guidelines for the development of open spaces around commercial buildings for public use : a case study of Bangkok central business distric
Link
7นายวรเมธ ศิริจินตนา2559ความสัมพันธ์ระหว่างสายตาเฝ้าระวังในผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับการเกิดอาชญากรรมโดยรอบจุดให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างในเขตจตุจักร 
THE RELATIONSHIP BETWEEN "EYES ON STREET" PERFORMED BYMOTORCYCLE TAXI DRIVERS AND CRIME INCIDENCE AROUNDWIN LOCATION IN CHATUCHAK DISTRICT
Link