สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 14)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวเหมือนฝัน ติณรัตน์
2นายเกษมพันธุ์ ตระกูลขจรศักด์
3นางสาวศิริรัตน์ เสือแก้วน้อย
4นายพัฒน์ จันทะโชติ2557แนวทางการพัฒนาเคหะชุมชนสำหรับผู้มีรายได้หลายระดับ : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง
Guidelines for the development of mixed-income housing: A case study of Huai Khwang National Housing Project
Link
5นายอนาวิล เจียมประเสริฐ2557แนวทางการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองเพื่อสร้างความหลากหลาย กรณีศึกษา พื้นที่สีลม 
Urban renewal guidelines for revitalizing diversity of central business district: A case study of Silom Area
Link