สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2556 (รุ่นที่ 13)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายตรีชาติ เลาแก้วหนู
2นายรวินทร์ ถิ่นนคร
3นายลอนจันท์ ย่างจูบูลม