สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 12)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวเกษรา สมบัติหอม
2นางสาวณัฐชานันท์ ศิริประเสริฐ2558ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพของพื้นที่เปิดโล่งกึ่งสาธารณะในศูนย์การค้าชุมชน 
Physical factors affecting quality of open spaces in community mall
Link
3นายธีรพงศ์ ประเสริฐวิกัย
4นางสาวปริญญาพร ศรีวรนันท์ 2558แนวทางการออกแบบภูมิทัศน์เมืองเพื่อการสัญจรในพื้นที่ย่านราชดำเนินกลาง
Urban design guidelines for wayfinding in Central Ratchadamnoen area
Link
5นายพรชัย จันทร์ถาวร
6นางสาวภัทราภรณ์ รองพินิจ2558แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชนรอบข้างเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
Conservation and development guidelines of Wat Phramahathat Woramahawihan, Nakhon Si Thammarat and the surrounding communities for being inscribed in the world heritage list
Link