สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2553 (รุ่นที่ 11)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวชริตา ชาตรีกุล 2555พื้นที่ว่างสาธารณะอเนกประโยชน์ในย่านกรุงรัตนโกสินทร์
Multi-used public open spaces in Krung Rattanakosin area
2นางสาวประภาวดี นิลศิริ2556การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของชุมชนย่านคลองสาน ธนบุรี
Morphological transformation of Klongsan Community, Thonburi 
Link
3นายวัฒนา บุญเลี้ยง2556ถนนคนเดินสำหรับพาณิชยกรรมชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างถนนราชดำเนินและถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 Local commercial walking streets : a comparative study of ratchadamnoen street and Wualai street, Chiang Mai province 
Link
4นายเฉลิมพล อินหัน
5นายวาญุภัทร ทองเหลือง 2555ซอย : พื้นที่ว่างสาธารณะสำหรับคนเดินเท้าในพื้นที่ธุรกิจศูนย์กลางเมือง กรุงเทพมหานคร 
 Sois : public open spaces for pedestrians in central business district, Bangkok
Link
6นายสมพงษ์ กฤตธรรมากุล2556แนวทางการปรับปรุงระบบการสัญจรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเมืองตรัง
Guidelines for transport system improvement for promoting physical activities of Trang City
Link