สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552 (รุ่นที่ 10)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวชัญญาภรณ์ ลาดเสนา 2553โครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของย่านพาณิชยกรรมเก่าตลาดพลู กรุงเทพมหานคร
 Physical structure and element of Talat Phlu old commercial districts, Bangkok
Link
2นายธนสาร ช่างนาวา
3นางสาวธัญทิพา เวทมาะ
4นางสาวนิติมา คุตตะสิงคี2560ปัญหาการใช้กระเบื้องหลังคาดินเผาในงานสถาปัตยกรรมไทย : กรณีศึกษา อาคารในพุทธมณฑล
Problems of clay roof tiles in Thai Architecture: Case study of Buddhamonthon
Link
5นายศิวพล สุวิทยาอนนท์ 2553แนวทางการประสานการพัฒนาทางด้านกายภาพของย่านที่อยู่อาศัยชานเมือง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
Guidelines for the physical development coordination of Bangkok's suburban residential areas : case study of Khlong Chan sub-district, Bang Kapi district
Link
6นายสรรค์ เวสสุนทรเทพ
7นางสาวอาจารี หนองหารพิทักษ์
8นายอินทัชชัย วัฒนอัครพงศ์