สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2543 (รุ่นที่ 1)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายจิรวิชช์ แย้มกลีบ
2นายดรุณ นาถจำนง2544การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณชุมชนย่านบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร
The redevelopment of Bangeekhan Waterfront Area, Bangkok
Link
3นายธีรภัทร์ ศิริจิรสุข
4นางสาวนารีรัตน์ เริงใจ
5นายนิธิ ลิศนันท์ 2544แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ำคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Conservation and regeneration guidelines for Amphawa waterfront community, Samut Songkhram Province 
6นางสาวพราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์
7นางสาวมณีรัตน์ จินุกูล2544แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุมชนมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Conservation and development guidelines for the Koekret Mon Community, Nonthaburi Province 
8นางสาวยุพิน ชื่นเนียม
9นายวัชระ งามนิกุลชลิน2544การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ 
The commercial area redevelopment of Paknum Po market, Nakhon Sawan province
Link
10นางสาวสมฤทัย เล็กศรีสกุล2544แนวทางการออกแบบเพื่อการประสานระบบพื้นที่โล่งในเมืองย่านธุรกิจ ถนนสีลม 
 Design guidelines for integrating open space system in Silom business area
Link
11นายสิทธา กองสาสนะ2545แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์ 
 Redevelopment guidelines for Siam Square shopping center
Link
12นายหัตถพันธ์ เรืองสินทรัพย์
13นายอรรถวุฒิ แก้วสุทธิผล
14นายเอก สโมสร