สาขาวิชาการออกแบบและชุมชนเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2554 (รุ่นที่ 12)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวขนิษฐา ช่อกลาง2557แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 
URBAN RENEWAL GUILDELINES FOR PUBLIC SPACES UNDERNEATH THE CHAOPHYA RIVER BRIDGES IN BANGKOK
Link
2นายแทนศร วิเศษ
3นางสาวธฤติ มิระสิงห์ 2557รูปแบบเขื่อนป้องกันน้ำท่วมเพื่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองริมน้ำ กรณีศึกษา ชุมชนปากคลองมหาสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร 
FLOOD PREVENTION DIKE PATTERNS ON WATER-BASED COMMUNITIES : A CASE STUDY OF PAK KLONG MAHASAWAD COMMUNITY, BANGKOK
Link
4นางสาวพัลยมล หางนาค 2557รูปแบบพื้นที่และการใช้พื้นที่ของย่านพาหุรัด กรุงเทพมหานคร
 SPATIAL AND SPACE USE PATTERNS OF PAHURAT AREA, BANGKOK 
Link
5นางสาวธนิดา ถีระปราโมทย์ 2557แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารในย่านพาณิชยกรรมเพื่อเชื่อมต่อการสัญจรโดยการเดินเท้า
GUIDELINES FOR THE WALKWAY LINKAGE DEVELOPMENT AROUND BUILDINGS IN COMMERCIAL DISTRICT : A CASE STUDY OF SILOM DISTRICT, BANGKOK 
Link