สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 41)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายกานต์ชนิต เพชรศรี2560รูปแบบเชิงพื้นที่ของการล่อซื้อยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจโคกคราม กรุงเทพมหานคร
Spatial Pattern of Sting Operation for Drug Dealing in Khok Kram Police Station Catchment Area
Link
2นางสาวชนิตา มานะวรพงศ์2560
3นายปริวรรต แม้นศิริ2560พฤติกรรมการใช้พื้นที่จอดแล้วจรของไฮเปอร์มาร์เก็ต ในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนระบบราง 
Behavior of hypermarket park and ride users in encouraging mass transit patronage
Link
4นางสาวปุณยนุช แสงวัฒนะ2560
5นายพนรัตน์ มะโน2560การประยุกต์ใช้เซลลูลาร์ออโตมาตาศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
An application of cellular automata for examining land use changes in Si Racha District, Chonburi Province
Link
6นางสาวมัชวินศ์ อดุลภักดี2560
7นางสาววรพร ปุณยกนก2560
8นางสาวศุภราณี พิมเสน2560
9นางสาวสุพัตรา กิ่งไทร2560ผลกระทบของการเผาอ้อยต่อพื้นที่เมือง: กรณีศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
The Impacts of sugarcane burning on urban areas: case study of The City Chonburi and Ban Bung, Chonburi
Link
10นายอภิชาติ โสรีกุล2560
11นายอัฐพล เหลืองมาตรฐาน2560
12นางสาวณัฐภาส์ วรปทุม2560ผลกระทบของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างและดัดแปลงอาคารภายในระยะ 15 เมตร จากทั้งบริเวณสองฟากของเขตถนนสายหลัก
Impacts of the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) ordinance with specified areas restricted from construction and modification of building within 15-meter setback along major streets
Link
13นายชนะฤทธิ์ พิทักษ์สฤษดิ์2560
14นางสาวณัฐมน พุ่มงาม2560
15นางสาว วิภาดา มามาตร2560
16นายเวสพล ตรีธาราทิพย์2560โครงข่ายกิจกรรมของแผงลอยอาหารกรณีศึกษาย่านเยาวราช
Activity network of food stalls case study of Yaowarat District
Link
17นายสุธรรพ์ เจริญพรพานิชกุล2559โครงการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ 
18นายอภิสิทธิ์ วัดโต2560