สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 40)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาว เกริดา โคตรชารี2559ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด บ.ว.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน) และแนวคิดหน่วยชุมชนละแวกบ้าน Link
2นางสาวจิรัชญา สุขสมานพาณิชย์2559รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสถานีแอร์พอร์ตลิงค์และสถานีรถไฟสายตะวันออก
Land use pattern around ARL Stations and Eastern Railway Stations
Link
3นางสาวจุฑามาศ แนวเนื่อง2559
4นางสาวชมพูนุท โรจนบุรานนท์2559
5นางสาวฐานิตา แก้วกลัด2559
6นางสาวเธียรวนันต์ จอมสืบ2559รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณท่าเรือโดยสารริมแม่น้ำเจ้าพระยา 
Land use pattern of boatyard areas along Chao Phraya River
Link
7นายนรุตม์ พูลรส2559รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเดินทางเข้าถึงสถานีของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
Land use patterns and stations access trip of condominium residents around BTS Stations
Link
8นายภูริณัฐ ทองชมภู2560ศักยภาพการพัฒนาสยามสแควร์สู่ย่านนวัตกรรมของเทคโนโลยีทางการเงินLink
9นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ2559การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสงสว่างเวลากลางคืน (Nighttime Light Satellite Image) วิเคราะห์ความเจริญเติบโตของเมือง ในประเทศไทย 
An application of nighttime light satellite images for the analysis of urban growth in Thailand
Link
10นางสาวเยาวลักษร์ จันทมาศ2559
11นางสาวศิริพร หมอกใส2559แนวทางการจัดการน้ำผิวดินโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานเขียวกรณีศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน
An Application of Green Infrastructure on Urban Surface Water Management: A Case Study of the City of Udonthani 
Link
12นางสาวอัจฉราพรรณ ยอดรัก2559การประเมินความเสี่ยงภัยการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เมืองอุดรธานี
Risk assessment of water shortage in the urban area of The City of Udonthani
Link