สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 39)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวปรีย์วรา คำลือ

2นางสาวกรองมน ตั้งชีววัฒนกุล
3นางสาวภัทราภรณ์ ประกอบสุข