สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2556 (รุ่นที่ 38)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายจิรเดช วงศ์วิสิฐศักด์
2นายชนะฤทธิ์ พิทักษ์สฤษดิ์
3นายชานน กิติโสภากุล2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าที่ทำให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
Factors affecting the land use changes along the skytrain route that enable full potential development according to the Bangkok comprehensive plan
Link
4นางสาวพจน์มาศ รสหวาน
5นายพศิน สุวรรณเดช2558พฤติกรรมการเดินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์
Walking behavior of foreign tourist in Rattanakosin area
Link
6นายศิวกร พิเศษนิธิโชติ2557ความสอดคล้องระหว่างข้อกำหนดผังเมืองรวมกับพื้นที่ระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
Consistency between the requirements of comprehensive plan and floodway area at east Bangkok
Link
7นางสาวสลิล บุญเจริญ
8นายเอียย่าง ต่งเช่ง2557ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนจากการถูกโยกย้ายที่อยู่อาศัยในโครงการก่อสร้างสนามบินหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Social and economic impacts or relocated communities in Luang Prabang Airport Development Project, Lao PDR
Link