สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 37)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาว กาญจนา แก้วพึ่ง2558ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
2นางสาวธัญมน สินชัยกิจ
3นายปานปั้น รองหานาม2556พฤติกรรมการเดินของผู้ที่เปลี่ยนมาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
WALKING BEHAVIORS OF COMMUTERS WHO HAVE SWITCHED TO USE THE BANGKOK MASS TRANSIT SYSTEM (BTS)
4นายวิชชากร พรกำเหนิดทรัพย์2557ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพื้นที่กับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมกลุ่มคดีประทุษร้ายแก่ทรัพย์สินในแขวงชนะสงคราม 
HE RELATIONSHIP BETWEEN SPATIAL PATTERNS AND CRIME AGAINST PROPERTY IN CHANASONGKRAM SUBDISTRICT 
5นางสาวแววลี ท่าเรือ
6นางสาวศุภิสรา คุ้มปริยัติ2558กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการที่ดินทำกินของผู้มีรายได้น้อย
7นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองสี้
8นายอภิชาติ โสรีกุล
9นางสาวณัฐธิญา ชุมสวัสดิ์2558ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช
The impacts of the development of educational institutions on urbanisation in Nakorn Si Thammarat Province