สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2553 (รุ่นที่ 35)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวกันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์2554ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อผู้เช่าจากการรื้อถอนอาคารในชุมชนสวนหลวงเพื่อการพัฒนาตามการวางผังแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยLink
2นางสาวชมพูนุท โรจนบุรานนท์
3นางสาวชัญญพัชร์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา2554พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) 
Travel behavior of Bus Rapid Transit (BRT) passengers 
Link
4นายธีร์ ตันจริยานนท์2555การย้ายชุมชนที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศจากแหล่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
The relocation of communities affected by air pollution from Maptaphut Industrial Estates in Rayong province
Link
5นางสาวธิดารัตน์ คำคง2555ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองแพร่
Impacts of floods on built-up areas and infrastructure in Phrae city
Link
6นางสาวนิธิกาญจน์ จีนใจตรง2555ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม 
Cultural landscape of water-based community along Klong Kwae-Om, Samut Songkhram province 
Link
7นายปณต รัตนชุม2554พัฒนาการเชิงพื้นที่ของย่านบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร
Spatial development of Baan Mor area in Bangkok 
Link
8นางสาวปิยะนาถ วชิรบัณฑูร2554การสร้างฉันทามติเพื่อการถือครองที่ดินแบบโฉนดชุมชนในที่ดินกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล : กรณีศึกษา ชุมชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม
Consensus building for community land titles on private land : a case study of Klongyong Community in Nakhon Pathom province
Link
9นายปิยะวัฒน์ อมรวุฒิพิพัฒน์
10นางสาวรัตน์สุพร ไชยรัตน์2556เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของเมืองสงขลา ก่อนและหลังการสร้างสะพานติณสูลานนท์
Spatial transformation of songkla city before and after the construction of the Tinsulanonda Bridges
Link
11นางสาววาริกา มังกะลัง2556ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร 
 Cultural landscape of water-based community along Klong Damnoen Saduak Between Lak Ha and Lak Hok, Ratchaburi and Samut Sakhon Provinces
Link
12นางสาววิลาวรรณ ทองย้อย2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
Factors affecting the settelment Nakornnuengkate Municipality, Chachoengsao Province
Link
13นายวิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ2555ผลกระทบของอุทกภัยต่อพื้นที่ปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมืองน่าน 
Impacts of floods on built-up areas and infrastructure in Nan city
Link