สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552 (รุ่นที่ 34)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวณิชกานต์ สวัสดีชัย
2นางสาวนธิดา กลัดสำเนียง2554รูปแบบการเดินทางของนักเรียนในสถาบันกวดวิชาบริเวณโดยรอบสี่แยก พญาไท
Travel patterns of students in tutorial institutes around Phayathai crossroads area
Link
3นางสาวเบญจวรรณ สายศรีโกศล
4นางสาวภัคกมล สุจิตวรงค์2554การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและแหล่งงานของประชากรวัยทำงานที่พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเกิดใหม่ : กรณีศึกษา โครงการจัดสรรที่ดินประเภทบ้านเดี่ยว ย่านราชพฤกษ์
Patterns modification towards travel and source of work of working age people in new emerging developed housing : a case study of detached house of developed housing project in Rajchapruek District 
Link
5นายวัชรเทพ คลังนุช2555การกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 The provision of buffer areas between industrial zones and communities : a case study of Map Ta Phut Industrial Zone, Rayong province
Link
6นางสาววันใหม่ แตงแก้ว2554การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
Cultural tourism management in Chiangkhan community, Chaiangkhan district, Loei province 
Link
7นางสาววิภาวี ฟักสุขจิตต์2554ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
Appropriate spatial factors for sustainable shrimp farming in Chachoengsao Province 
Link
8นายสรสิทธิ์ เลิศขจรสุข2553ความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนหลังการรื้อย้ายชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 กรุงเทพมหานคร
Household economic security after slum relocation : a case study of Srangsan Pattana 7-12 community in Bangkok
Link
9นางสาวสุภัทรา ตันเงิน2554ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังต่อชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
The socio–economic impacts of Laem Chabang Deep Sea Port on Laem Chabang community in Chonburi province 
Link
10นางสาวอัสรีน่า แก้วดำ2554รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดินชุมชนมุสลิม ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Settlement and land use pattern of Muslim Communities, Tambon Ko Rai, Ban Pho District, Chachoengsao Province
Link
11ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ศรีสินธุ์ชัย
12นางสาวเกวะลิน ญาณวุฒิ
13นายชัชชัย สอนหว่าง2555การใช้ประโยชน์ที่ดินและผลต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา
Land use and its impact on the flood occurrence in lower Lamtakong Basin Nakhonratchasima Province 
Link
14นางสาวนุชจรีย์ อรุณกมล2553การพัฒนาระบบการสัญจรเสริมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา 
The development of alternative transportation systems in Songkhla Municipality
Link
15นายอัครพล อ่อนประทุม2556การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
Cultural Landscape Change Of Muang Renunakorn, Nakhon Phanom Province 
Link