สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2551 (รุ่นที่ 33)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายเกียรติศักดิ์ สองศร2553ผลกระทบของอุตสาหกรรมประมงต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
Impacts of fishery industries on Tha Chalom community Amphoe Maung, Samut Sakorn Province
Link
2นายเกื้อกูล มัลลิกาพิพัฒน์2553ความแตกต่างของการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของคนในชุมชนล้อมรั้วและไม่ล้อมรั้วในจังหวัดนนทบุรี
Differences of the use of public open space of residents in gated communties and non-gated communties in Nonthaburi province 
Link
3นายชนาคัลภ์ พันธ์หว้า2553
4นายณัฐพงษ์ สวยพวงแก้ว2553
5นายเดชชาติ ลิ่มกุล2554การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมกีฬาในชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนใต้จุดตัดทางด่วนศรีรัชและทางด่วนเฉลิมมหานคร 
Development of sport activity areas in urban community a case study of the communities underneath Srirat and Chalerm Mahanakhon Expressway intersection
Link
6นายธรรมศักดิ์ สงกา2553ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาททางด้านพาณิชยกรรมของย่านการค้าศูนย์กลางเมืองชลบุรี 
Factors influencing the change of commercial roles of Chonburi city center 
Link
7นางสาวนิชา รักพานิชมณี2554การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการสร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดทำผังเมืองรวม 
Community participation in creating the comprehensive planning database
Link
8นายนิติ เจริญสุข2553ความแตกต่างในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างชุมชนล้อมรั้วและไม่ล้อมรั้วในจังหวัดนนทบุรี
 The differences in solid waste management between gated and non-gated communities in Nonthaburi province
Link
9นางสาวเบญจมาภรณ์ โกมลฐิติ2553
10นางสาวพัชรี ทองอำไพ2553พัฒนาการของชุมชนบริเวณสะพานเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี 
Development of communities by the beachside bridge, Chonburi
Link
11นายภาคย์ ฮวดศรี2553ผลกระทบของทางเดินเลียบแม่น้ำต่อชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษาย่านกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร
Impacts of waterfront pedestrian ways on water-based communities : a case study of Kudeejeen neighborhood, Bangkok 
Link
12นายมณฑล เยี่ยมไพศาล2553การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนใต้จุดตัดทางด่วนศรีรัชและทางด่วนเฉลิมมหานคร 
Spatial transformation of urban community : a case study of the communities underneath Srirat and Chalerm Mahanakhon expressway intersection
Link
13นายมรกต วรชัยรุ่งเรือง2553ผลกระทบของชุมชนจัดสรรล้อมรั้วที่มีผลต่อการเข้าถึงชุมชนเดิมในจังหวัดนนทบุรี
The impact of gated, subdivided communities on access to existing communities in Nonthaburi Province 
Link
14นางสาวลลิดา เณรยอด2553
15นายวุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล2553ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปรากา
The impact of coastal erosion on community changes : a case study of Ban Khunsamutchin Community, Samut Prakan Province 
16นางสาวศิระษา สัมฤทธิ์ผลเกิด2553ผลกระทบของแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่มีต่อชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนปากคลองชักพระ กรุงเทพมหานคร 
Impacts of flood prevention dike on water-based communities : a case study of Pak Khlong Chak Phra Community, Bangkok
Link
17ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ พรหมสวรรค์2554อิทธิพลของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) ที่มีต่อชุมชนและบริเวณพื้นที่โดยรอบ 
Influences of Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) on communities and surrounding areas
Link
18นางสาวสิอร เวสสุนทรเทพ2553
19นางสาวอทิตยา แก้วพิลา2553การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
Tourism management of Ban Mai Market Community Muang District Chachoengsoa Province
Link
20นายกรณ์พงศ์ ทองศรี2553ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของรูปแบบการถือครองที่ดิน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาและบ้านมั่นคงชนบทตำบลดอนยอ จังหวัดนครนายก
The economic effects of land tenure patterns : comparative case studies of rural land and housing settlements projects in Wangnakaew, Nakhon Ratchasima province and Donyor, Nakhon Nayok province
Link