สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2549 (รุ่นที่ 31)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายกฤษฎางค์ ยะรินทร์2552กฎเชิงพื้นที่ของการใช้พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ กรณีศึกษาชุมชนไท-ยอง บ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน
Spatial rules of public open space uses : a case study of Thai Yong community, Bann Nong-Ngueak, Lamphun Province
Link
2นายกำแหง อติโพธิ2552มิติการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของเมือง กรณีศึกษาเมืองนครนายก
Dimensions of urban public open space uses : a case study of Nakhon Nayok town
Link
3นางสาวกุลวดี หันทาชีวะ2552ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
The cultural landscape of the upper Bangkoknoi-Canal Community, Nonthaburi Province
Link
4นางสาวจิรพันธ์ ทองเจริญ2552การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนไทยใหญ่บ้านปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
Cultural heritage management : a case study of Thai Yai Ban Pang Moo, Mae Hong Son province 
5นายธนัย ตันวานิช2552อิทธิพลของสถานศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง กรณีศึกษาเมืองสงขลา 
The influence of educational institutions on urban developmen : a case study of Songkhla town 
Link
6นายพงศธร เนตรวิเชียร2552บทบาทและการใช้พื้นที่ในสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
Roles and space utilization in Lumphini park, Bangkok 
Link
7นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจูม2551การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองชลบุรี
Morphological transformation of Chonburi's urban central area
Link
8นางสาวพรทิพย์ เสนีวรรณ2552ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำรงบทบาทด้านพาณิชยกรรมย่านการค้าพาหุรัด
Factors influencing the commercial role of Phahurat district
Link
9นางสาวพัชรี อ่อนศรี2552รูปแบบและบทบาทพื้นที่ว่างเพื่อการสันทนาการในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
Patterns and roles of open spaces for recreation in Nakorn Phitsanulok Municipality 
Link
10นางสาวพัชรี อาจสาลี2552ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
Cultural landscape of Omnon water-based community, Amphoe Bang Yai, Nonthaburi Province 
Link
11นางสาวภนิดา หอมชื่น2552ระบบนิเวศชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะกลางปากแม่น้ำกระบี่ ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่
Community ecosystem : a case study of fishing communities in Krabi Estuarine, Klongprasong District, Krabi Province
Link
12นางสาวมลธุดา อุ่ยยก2552รูปแบบการใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา 
Spatial use pattern in tourism areas in Nakorn Songkhla municipality
Link
13จ.ท.หญิงวรนุช จำปานิล2552ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
Cultural landscape of Ban Nong Bau, Ban Wang Loom Phong and Ban Pathumtong communities, Supanburi Province 
Link
14น.ส.สุทธินี สาระสันต์2552ผลกระทบทางกายภาพของสวนอุตสาหกรรมโรจนะที่มีต่อพื้นที่โดยรอบ 
Physical impacts of Rojana Industrial Park on the surrounding area
Link
16นายสุทธิพันธุ์ พุฒิเลอพงศ์2552แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
Guidelines for residential land use in response to purple-line rail transit 
Link
17นางสาวสุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ
18นางสาวเสาวนีย์ จันทสอน2552องค์กรชุมชนและกลไกของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม : ชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
Community-based organization and public participation mechanism in cultural heritage conservation : Talad Sam Chuk Community, Suphan Buri Province
Link
19นางสาวอนุตรา ไชยนันท์
20นายอรุณ บุรีรักษ์
21นางสาวอานิสงส์ อธิโรจน์พิทักษ์