สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548 (รุ่นที่ 30)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายกฤชภาพ แก้วจันดี2551การบริหารจัดการชุมชนย่านถนนสายไม้ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Management of the woodstreet community Bangsue district, Bangkok
Link
2นางสาวกุลภา ชัยรัตน์2551การเปลี่ยนโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองน่าน
Transformation of urban structure and physical elements of Nan City
3นางสาวตะวันฉาย ฉายาทับ2551ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
Rural-urban linkages pertaining to agriculture in Bangkok mega-urban region : a case study of Pathumthani Province
Link
4นางสาวธิติมา กลางกำจัด2551สนามทัศน์และรูปแบบการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะของชุมชนชานเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนท่าทราย นนทบุรี 
 Isovist fields and public open space use patterns of suburban community : a case study of Tha Sai community, Nonthaburi 
Link
5นางสาวนุชจรีย์ อรุณกมล2550การพัฒนาระบบการสัญจรเสริมภายในเขตเทศบาลนครสงขลา
The development of alternative transportation systems in Songkhla Municipality 
Link
6นายบรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง2549ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมของเมืองกับรูปแบบการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
The relationships between urban environments and criminal patterns in Chiang Mai Municipality 
Link
7นางสาวบุลวัชร์ พฤกษานุบาล2550ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานคร กรุงเทพของการค้าในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ural-urban linkages pertaining to rural trade in bangkok mega-urban region: a case study of phathumthani province
Link
8นายปราณฟ้า พรหมประวัติ
9นายปริทรรศน์ ไกรทัศน์2551ผลกระทบของท่าเรือกรุงเทพต่อการพัฒนาเมืองในพื้นที่โดยรอบ
Impact of Bangkok Port on urban development in surrounding area
Link
10นางสาวปัฐมา ชูประเสริฐ2550การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแม่ฮ่องสอน
Transformation of urban structure and physical elements of Mae Hong Son city
Link
11นางสาวเปี่ยมสุข สนิท2550ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ ของอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
Rural-urban linkages pertaining to rural small-scale manufacturing in Bangkok mega-urban region : a case study of Pathum Thani Province  
Link
12นายภาณุมาศ กำคำเพ็ชร2550แนวทางป้องกันการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
Guidelines for flood protection in Nakhon Chiang Mai municipality
Link
13นางสาววันวิสาข์ มหิทธิหาญ2551การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแพร่
Transformation of urban structure and physical elements of Phrae City
Link
14นางสาวเศรษฐวรรณ เลิศมณีทวีทรัพย์2551ความสัมพันธ์ระหว่างการสัญจรกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตเทศบาลพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอโยธยา 
The interrelation of mobility and land use in Ayutthaya and Ayothaya municipalities 
Link
15นางสาวสิริกร มานะสมบูรณ์2551แนวทางการพัฒนาการสัญจรทางน้ำโดยเรือขนส่งมวลชนในคลองกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเพื่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าบีทีเอส
Development guidelines for water transportation in Eastern Bangkok's canals linked to the BTS system
Link
16นายสุชิน แสงละออ2551การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม 
Community participation in eco-tourism management of Yisan Community, Samutsongkhram Province 
Link
17นางสาวอรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์2550ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
Factors affecting the existence of traditional settlement of Pak Klong Wat Pradu community, Samut Songkhram and Ratcha Buri provinces 
Link