สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547 (รุ่นที่ 29)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายจุฑา สุพลธวณิชย์2550รูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Patterns and economic linkages of Aranyik knife production in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
Link
2นายเจษฎา เปี่ยมคุ้ม2550ทางเลือกในการพัฒนาชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
Development alternative for Lang Wat Patumwanaram community, Bangkok
Link
3นายตรีชาติ เลาแก้วหนู2550แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
Conservation and regeneration guidelines for huay yot town , trang province
Link
4นายธีรวิทย์ นิลสุก2550แนวทางการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์ 
Guidelines for improvement of open space utilization for Krung Rattanakosin communities
Link
5นายนวพันธุ์ นาคบรรพ์2550แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา
Strategic plan for community based tourism development of Koh Yao Noi, Phangnga province
Link
6นางสาวนิภาพร แสนสุภา
7ร.ต.ต.พันษา อมราพิทักษ์2550รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร 
Patterns and spatial factors inducing car thift in Bangkok 
Link
8นางสาวเพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์2550แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
Conservation and regeneration guidelines for Klong Bang Noi Community, Samut Songkhram province 
Link
9นางสาววงศ์กาญจนา กาญจนประโชติ
10นางสาววรี จิระรัตนพันธ์
11นางสาววันวิสาข์ เรืองสนาม2550แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
Conservation and development guidelines for agricultural land, in Nongchok district, Bangkok
Link
12นางสาววิชาภรณ์ ชำนิกำจร2550แนวทางการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
Conservation guidelines for historical sites in the upper north-eastern region
Link
13นางสาวสร้อยสน รัฐสมบูรณ์2550แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง 
Ecotourism development guidelines for Koh Libong community, Trang province 
Link
14นายสันติ กมลนรากิจ2550การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง กรุงธนบุรี
Conservation and development guidelines of urban environment in krung thonbur
Link
15นางสาวสาวดี ศรีอรุณ2550ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องหนังขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Economic linkages of small - sized leather industry in bangkok and its vicinity
Link
16นางสาวสุดารัตน์ อุทธารัตน์2549ศักยภาพการพัฒนาย่านการค้าใจกลางเมืองเชียงใหม่
Development potential of central business district in Chiang Mai City 
Link
17นางสาวสุภาดา ศรีสารคาม2550การวางแผนเชิงกายภาพสำหรับการใช้พื้นที่ว่างสาธารณะระดับชุมชน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
Physical planning for public space utilization at community level, Wat Kalaya sub-district, Thonburi district
Link
18นางสาวอภิชญา เจริญโพธิ์
19นางสาวอังคณา แก้วคำหา2550แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
Ecotourism development guidelines in Pra-Sae River Basin, Rayong province 
Link
20นางสาวอังคณา ประทุมทอง2550การวางแผนการจัดการน้ำเสียของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเมืองพัทยา 
Waste water management planning for Pattaya tourist and community areas 
Link
21นางสาวพัทธญา ปวนสุรินทร์2550อิทธิพลของโครงสร้างพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเมือง ในพื้นที่เขตต่อเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร
Influence of infratructure on housing development in Eastern Bangkok urban frince
Link