สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2546 (รุ่นที่ 28)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายกฤษฎา กาญจนรัชต์
2นายขวัญชนก อำภา2549แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่หน่วงน้ำฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 
 Land use guidelines for the water retention areas in western Bangkok
3นางสาวจันทิรา เกื้อด้วง2548การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
The conservation of Phum Reang old urban community, Surat Thani province
4นางสาวชมพูนุท พบสุข2549การแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนบุกรุกพื้นที่ในเขตเมืองโดยการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนคลองลำนุ่น กรุงเทพมหานคร
Solutions to housing problems for the urban squatters by public participation : a case study of Klong Lum Noon Community, Bangkok 
5นางสาวชวลิตา ศิริภิรมย์2548ผลกระทบทางสังคมจากการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
Social impacts of the residenitial expansion in Sai Mai district, Bagko
6นายชินเดช จันทร์บาง2549ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเซรามิก ระดับครัวเรือนในจังหวัดลำปาง
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41600
7นางสาวญาดา นาคะสิทธิ์2548การอนุรักษ์ชุมชนชาวไตยวนบ้านยางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
The conservation of Tai-Yuan community in Ban Yang Luang, Chiang Mai Province
8นายณัฐพงศ์ พรมไพร
9นายณัฐพงศ์ เพชรละออ
10นายทศพล ชื่นอุปการนันท์2549แนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เมืองเก่าลพบุรีอย่างยั่งยืน
 Sustainable management guidelines for historical tourism in Lopburi old town 
11นางสาวธนวดี พลายโถ2549อิทธิพลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนสวนดอกและชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The influence of Chiang Mai University on the changes of Suan-Dok and back of Chiang Mai University communities 
12นายธันยา นวลละออง2547แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม จังหวัดปทุมธานี
Development guidelines on art and cultural tourism Pathum Thani province
13นางสาวนัดดา ตั้งจิตวิทยา
14นายนิเวศน์ พูนสุขเจริญ2548การจัดหา และพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
The allocation and development of public parks in Chiang Mai Municipality
15นางสาวบุษกร โรจนพรทิพย์2548สุขภาพจิตของทหารผ่านศึกที่รับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
Mental health problems of the physically disabled war verterans admitted at Verterans general hospital
16นางสาวเบญญาจุรี มณีวรรณ
17นายปฐมพงศ์ สุขทอง
18นางสาวปรินทร์ ไพสุนทรสุข
19นางสาวปิยภัทร จันกลั่น
20นายพงศกร กัลยานุกูล2548พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำตลาดคลองสวน จังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา
Development and settlement patterns of Talad Khlong Suan waterfront community, Samutprakan and Chachoengsao Provinces
21นายพลพฤทธิ์ พนาสถิตย์2549ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ต
Linkages of ecotourism activities in phuket province 
22นางสาวพัชรียา จารุพุทธิศิริพจน์2549การปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนคร นครปฐม
The redevelopment of commercial areas in Nakhon Pathom municipality 
23นายพีรยุทธ์ ฐิติพงษ์พาณิช
24นายมานัส ศรีวณิช2548แนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
Guidelines for fire hazard protection in Chiang Mai municipality
25นายวรชัย โรจนพรทิพย์2548ความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์ชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
The relationship between community identity and tourism development in Samphanthawong District, Bangkok 
26นางสาววลีพร พจนะวาที2549ผลกระทบของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อที่มีต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบ 
The impact of Bangsue subway station on the surrouding communities and areas 
27นางสาววศินี เหลืองงามละออ2549แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินที่สัมพันธ์กับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ด้านตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรา
Guidelines for landuse planning in relation to water resouece in the western part of Chachoengsao province
28นางสาววันเสด็จ แก้วดก2548รูปแบบของชุมชนเสมือนในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 
Viritual community patterns in the vicinity of paholyothin subway stastion, Bangkok 
29นายวิทยา ดวงธิมา2548การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
The conservation of Tai-Kheun community in Ban San Kangpla, Chiang Mai Province
30นายศักดา ทองหวั่น
31นางสาวศุภธิดา สว่างแจ้ง2549รูปแบบการใช้พื้นที่ของชุมชนโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Space use patterns of the communities surrounding King Mongkut Institute of Technology, Ladkrabang 
32นายเศรษฐพล ประเสริฐผล2549โครงข่ายทางจักรยานในเมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
Bicycling network in Ayutthaya historical town
33นายสมบูรณ์ มหาผล2548แนวทางการวางแผนจัดสร้างสวนสาธารณะในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร
 Planning guidelines for the provision of public parks in Thon Buri District, Bangkok
34นายสมลักษณ์ บุญณรงค์2549การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของชุมชนกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
Spatial transformation of Kathu Community, Phuket Province
35นางสาวสมัญญา เจริญ2549อิทธิพลของศูนย์การค้าย่านปิ่นเกล้าที่มีต่อพื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
Influences of Pinklao shopping centers in the western area of Bangkok
36นายสยาม ค้าสุวรรณ2549การพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
 Urban development of Muang Chachoengsao municipality
37นายสฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ2548แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง เพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเมืองเก่านครราชสีมา 
 Townscape impovement guidelines for the conservation of heritage places in Nakhon Ratchasima old town
38นางสาวสุชีรา เรืองรัศมีชัย2549ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดเล็กในภาคมหานคร
Linkages of economic activities of small-scale apparel industry in Bangkok metropolitan region 
39นางสาวสุธาวัลย์ จิตรธรรม
40นางสาวสุรดี บุญญานุศาสน์2549ปัจจัยที่มีผลต่อการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของนกแอ่นกินรังในลุ่มน้ำปากพนัง 
Factors effecting migration and settlement formation of edible-nested birds in Pak Phanang watershed
41นางสาวอมรรัตน์ การะเวก2549พัฒนาการของย่านการค้าประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
The development of Pratunam Commercial District, Bangkok 
42นายอรรถกร ตังคะกาญจน์