สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2545 (รุ่นที่ 27)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวชนัดดา อยู่สุวรรณ2548แนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี 
Guideline for land resource management in Phetchaburi province
Link
2นายเชิดศักดิ์ การภักดี2547ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางในจังหวัดปทุมธานี
Factors determining locations for manufacturers of medium-sized enterprises in Pathum Thani Province 
3นายณัฐพงศ์ กาญจนบัตร2548แนวทางการพัฒนาย่านและชุมชนเมืองนครสวรรค์ 
Development guidelines for nakhon sawan urban districts and communities
Link
4นายณัฐพล แสงอรุณ2547บทบาทในการให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคมของศูนย์กลางเมืองในอนุภาคการพ้ฒนาจังหวัดพิษณุโลก
Economic and social services role of urban centre in Phitsanulok development subregion
Link
5นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุปิน2547แนวทางการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
The guidelines for commercial landuse in Samphanthawong District, Bangkok 
Link
6นางสาวธนกานต์ สิทธิ2548ศักยภาพในการรองรับการพัฒนาศูนย์ราชการของภาคตะวันออกของประเทศไทย 
 The development potential of government center in Thailand's eastern region areas
7นายธนะเทพ ฐาปนพงศ์
8นางสาวธิติมา ยุราวรรณ2548ความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสุกรในจังหวัดนครปฐม
Linkages of economic activities swine industry in Nakhon Pathom Province
9นางสาวบุญสิริ สุขพร้อมสรรพ์
10นายประเสริฐศักดิ์ กุมภีพงษ์2548ผลกระทบของการส่งเสริมการเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานและการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
The impact of highland agricultural promotion on settlements and landuse : A case study of Royal Ang Khang Agricultural Station Fang District Chiangmai Province
11นางสาวปิยะพร ปิตะฝ่าย2548ผลกระทบของการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อการตั้งถิ่นฐานโดยรอบ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
The impacts of university development on surrounding settlements : a case study of Mahidol University, Salaya Campus, Nakhonpathom Province 
12นางสาวพรรณรัตน์ รักนาม2548อิทธิพลการค้าชายแดนที่มีต่อการพัฒนาภูมิภาค : กรณีศึกษาด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
The influence of border trade on regional development : a case study of Chong Mek border area, Ubon Ratchathani Province
13นายพฤทธิพร งามอุโฆษ
14นายพัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์
15นางสาวพาสนา เจือนาค2548แนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทอง
Guidelines for land resource management in Ang Thong and Sing Buri Provinces
16นายเพิ่มศักดิ์ พูลพร2548ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาจราจรกับโครงข่ายถนนของพื้นที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร
The relationships between vehicular traffic problems and street networks of Bangkok superblocks 
17นายภัทรพงษ์ แสนบุดดา2548แนวทางการพัฒนาเมืองบริวารกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริเวณส่วนขยายบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Development guidelines for Bangkok sub - center : a case study of Bang Pa-In Expanded areas, Phra Na Khon Si Ayutthaya province
Link
18นางสาวมินตรา ติรณปริญญ์2548การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณเทศบาลตำบลอัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง 
 Community based tourism development in Ampawa municipality and surrounding areas
19นางสาวรุ่งทิวา ปรโยชน์สมบูรณ์
20นางสาววรรณลิกา พรหมจรรยา2547การวางแผนเพื่อป้องกันและบรรเทาการเกิดอัคคีภัย : กรณีศึกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
The planning for fire protection and mitgation : a case study of Khlong Toei District, Bangkok
Link
21นางวรางคณา นิ่มเจริญ2548การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
Aesthetic improvement of Phetchaburi old town
Link
22นางสาววราลักษณ์ คงอ้วน2547ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 
The environmental impact of industrial development in Samut Prakan provincial areas
Link
23นายวิศาล ชูประดิษฐ์
24นางสาวศรีสุดา วงษ์ชุ่ม2548การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในเขตเทศบาลนครยะลา
Bicycling network development in Yala municipality
25นางสาวศศิวรรณ ศิริวรรณกิจ2548การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพืชไร่ในจังหวัดราชบุรี 
An analysis of the suitabilities of crop are development in ratchaburi province
26นางสาวสถาพร เฉลิมสวัสดิ์วงศ์2548แนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี 
Guidelines for land resource management in Suphan Buri province 
27นายสมชาติ วิจิตราการลิขิต2548แนวทางการพัฒนาย่านการค้าฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษา ย่านบางแค 
 Development guidelines for commercial zone : a case study of Bang Khae District, Thonburi
28นางสาวสุนทราภรณ์ ฌอกุล
29นางสาวหทัยรัตน์ ไชยบูรณ์2548รูปแบบของแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี 
Settlement patterns of industrail labours in Pathum Thani Province 
Link
30นายอธิติ กัลปนาทรัพย์2548การเปลี่ยนแปลงสภาพการตั้งถิ่นฐานอันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา บริเวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
The transformation of settlements resulting from tourism development : a case study of Ao Nang, Krabi Province
31นางสาวอมรรัตน์ สันตวิริยะพันธุ์2548การวิเคราะห์ทางเลิอกของแนวเส้นทางขนส่งมวลชนระบบรางและผลต่อการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร
The analysis of alternative rall transit lines and impacts on Samut Sakhon Urban Developme