สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2544 (รุ่นที่ 26)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวสิริฉัตร ภู่ภักดี2547วิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของเมืองที่พึ่งพาบกและพึ่งพาน้ำ : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ดและเกาะเกร็ด
Urban evolution and pattern of land and water based settlements : case studies of nakorn pak kret municipality and kohkret
Link
2นางสาวปิยาภา ร่นสนธิ์2546ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
Factors affecting the spatial development of Thewet District, Bangkok
Link
3นางสาวเสาวนีย์ วิจิตรโกสุม2545การตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อคุณภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
The settlement and land use affecting the water quality : case study of Lam Takong Reservior Pak Chong District Na Khon Ratchasima Province 
4นางสาวกฤตพร ลาภพิมล2546ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาททางด้านพาณิชยกรรมของย่านสำเพ็ง กรุงเทพมหานคร 
 Factors influencing the commercial role of Sampeng District, Bangkok 
Link
5นายประทีป ทวีสัตย์2547การพัฒนาสาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยอันเนื่องจากสะพานพระราม 5 และถนนเชื่อมต่อ
The infrastructure development for serving expansion of residential communities relation to the rama 5 bridge and road network 
Link
6นายนพดล ส้มจีนเทศ2547การปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนชายทะเลเทศบาลเมืองชลบุรี
 The redevelopment of coastal community in Chon Buri Municiplty 
7นางสาวเจษฎาพร บุราคม2547ความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์กลางและโครงข่ายการส่งออกดอกกล้วยไม้สด ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
 The redevelopment of coastal community in Chon Buri Municiplty 
Link
8นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท์
9นางสาวศศิธร ยิ้มศิริ2546การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตและพิ้นที่เกี่ยวเนื่องLink
10นายเกริก กิตติคุณ2545การพัฒนาเมืองเชียงรายเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งทางรถไฟ
The urban development relating the train transportation of Chiang Rai town
Link
11นายสุพรรณ แก้วม่วง
12นายเจนการ เจนการกิจ2547ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม ในย่านสุขุมวิท 
Factors influencing the change of commercial land use in Sukhumvit District
Link
13นางสาวสิริภัทร์ พันธุ์ศรี2546การประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ เทศบาลตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
The evaluation of the satisfaction in providing efficient public services Uthai Municipality in Phra Nakorn Sri Ayuttaya province
14นางสาวผกาสวรรค์ ปรัชญคุปต์2547ผลกระทบทางเศรษฐกิจของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ขยายตัวด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร 
The economic impact of higher education in the Northern Bangkok extended area 
15นางกาญจนา ลีลากุล
16จ่าสิบโท ชัยพร โฉมศรี2547ศักยภาพการใช้ที่ดินพื้นที่ด้านใต้ของเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครLink
17นางสาวปรียารัช ฉัตรมานพ2547บทบาทของย่านการค้าศูนย์กลางเมืองนครสวรรค์
The roles of the central business district of Nakhon Sawan city
18นายปรีดา หุตะจูฑะ2546พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
Development and settlement patterns of the waterfront community of Ban Bang Mae Mai, Suphan Buri Province 
19นายสมพงษ์ กุลวโรตตมะ2546แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองในพื้นที่สวนเดิมฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาชุมชนเมืองคลองบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
Development guidelines for urban communities in old orchard areas in Thonburi : a case study of Bang Khunthien Urban Community, Chom Thong District, Bangkok 
20นางสาวสุคนธา ยิ้มพงษ์2547ศักยภาพของพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไก่เนื้อ
The spatial potential of Lop Buri province as a broiler industry center
Link
21ว่าที่ร้อยตรีธนัช สุขวิมลเสรี2547รูปแบบการใช้ที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการLink
22นายฉัตรชัย จุมวงษ์
23นางสาวมัตติกา ชัยมีแรง2546การฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติลำตะคอง เทศบาลนครราชสีมาLink
24นางสาวน้ำฝน พิพัฒน์วงษ์2547การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนศูนย์กลางในพื้นที่เกษตรกรรมเดิม เขตเทศบาลตำบลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
The conservation and development of the old community center in agricultural area, Tambon Bang Pla Ma Municipality, Suphan Buri Province 
Link
25นางสาวธีรนุช มีอยู่เต็ม
26นางสาวชิดชนก สงวนทรัพย์2547การใช้ที่ดินภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
Agricultural and industrial land use in the area of Sam Pran District, Nakhon Pathom Province
27นายชนินทร์ วิเศษสิทธิกุล2547การเปลี่ยนแปลงชีวิตสังคมเมืองในเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร 
Changes of urban social life in Rattanakosin Island, Bangkok 
Link
28นางสาวกฤษณา ชมภูหอม2546พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนวัดราชาและชุมชนบ้านญวนสามเสน กรุงเทพมหานคร
 Development and settlement patterns of Wat Racha Community and Bann Yuan Samsen Community, Bangkok 
29นางสาวปาจรีย์ ปรเสริฐ
30นายยุทธนา พยุยงค์2546การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน จังหวัดเชียงรายLink
31นายอดิศักดิ์ กันบุญ2546ธุรกิจจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและกายภาพของจังหวัดสมุทรสาคร
Black tiger prawn businesses effectting economic and physical structure of Sumut Sakhon province
Link
32นางมัชฌิมนต์ แสงรุ่งสว่าง2547การศึกษาโครงข่ายตลาดและความเชื่อมโยงของตลาดกลางข้าวและพืชไร่ในภาคตะวันออกตอนบน
 A study of the market network and lingkages of rice and crop center markets in the upper eastern region 
httphttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23566
33นางสาววรวิมล นิมิตร2547การเดินทางของนักเรียนกับปัญหาการจราจรในเทศบาลนครอุดรธานี 
 Movement patterns of students and traffic problems in Udon Thani Municipality 
Link
34นางพงศ์ภวัน ศรีวิสิฐพันธุ์2547การจัดการขยะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
The solid waste management in Hua Hin Muang Municipality, Prachuap Khiri Khan Provice
35นายอดิสร เรือลม
36นางสาวจตุพร อินทรกำเหนิด2546การประสานการพัฒนาข้ามเขตบริหารการปกครอง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลรอบนอก
Development coordination across administrative boundaries : a case study of Surat Thani Municipality and surrounding tambon administration organizations
Link
37นางสาวปิยวรรณ ไตรบุญ2546การใช้พื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชนและเมืองของชาวชุมชนแออัดไทยมุสลิม ในเทศบาลเมืองปัตตานี
Space usage of Thai-Muslim slum dwellers in he community and in Pattni municipal area
38นางสาวปนัดดา ทองภูเบศร์2546พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเก่าตำบลหลังสวน จังหวัดชุมพร 
Development and settlement patterns of the old community of Lang Suan, Chumphon Province 
39นางสาวกฤตพร ห้าวเจริญ
40นางสาวรัชฎา รัตนบุญฤทธิกร2546การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงLink