สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2543 (รุ่นที่ 25)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวกมลรัตน์ บำรุงตน2546การใช้ประโยชน์ที่ดินและการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ในย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร 
 Land utilization and infrastructure provision in the Bangkok central business district : a case study of Silom-Sathorn area
Link
2นางสาวกมลรัตน์ บำรุงตน
3นายเขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์ 2546แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ 
Conservation guidelines for Bangkok Yai canal and It's communities
Link
4นายจีระ เจริญทรัพย์
5นายเชาวลิต สิมสวย2546การวางแผนพัฒนาสถานีรถไฟกลางบางซื่อและบริเวณโดยรอบ
Development plan for Bang Su Central Raiway Station and its surrounding areas 
6นายณัฐวุฒิ คำหวั่น2545แนวทางการพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายแดน 
Urban development guidelines for tourism in Su-ngai Kolok bordertown 
Link
7นางสาวตรีนา ภิญญะพันธ์ 2546แนวทางการพัฒนาเขตสาทรในบทบาทการเป็นพื้นที่รอยต่อ ระหว่างศูนย์กลางธุรกิจสีลมและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพระราม 3 
Sathon district development guidelines as an area between Silom Central Business District and Rama III Economic Development Area 
Link
8นายธีรศักดิ์ ลอยศักดิ์
9นางสาวนชวรรณ รักประกอบ2546การขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของภาคนครหลวง
Urban expansion and transformation of agricultural land use in the southwest of Bangkok Metropolitan Region 
10นางสาวปัทมา อั๋นวงศ์ 2545แนวทางการจัดรูปที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาบริเวณศูนย์คมนาคมท่าพระ 
 The land readjustment guidelines for the development of Tha Phra Transport Center
Link
11นายพงศกร อ้นประกิษฐ
12นายพัรพงษ์ มหาวงศนันท์
14นางสาวพีระนันท์ ชะลอเอกนิษฐ์
16นายภัคพล กำไร2545ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบกับรูปแบบการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองตามแนวถนนเพชรเกษม, กรุงเทพมหานคร
Relationships between patterns of informal economic activities and urban development : a case study of Phet Kasem development corridor, Bangkok
Link
17นางสาวรัชนี คล้ายนาค
18นางสาววรรณวรางค์ กฤตพุทธ2546การเจริญเติบโตของเมืองและการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโบราณสถาน : กรณีศึกษาเมืองนครปฐม
 Urban growth and the expansion of communities surrounding historical sites : a case study of Nakhon Pathom city 
Link
19นางสาววลัญช์รัก พุ่มชลิต 2546แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติ ในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
Land use planning guidelines for nature diaster mitigating in Chanthaburi and Trat Provinces 
20นายวิพล ทรัพย์อำนวยพร2545ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
The study of development's potential for border trading in the area of Phu-Du District, Amphoe Ban Khok, Uttaradit
Link
21นางสาววิลาวัลย์ บุญศรี2546อิทธิพลของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ต่อการใช้ที่ดินในเมือง : กรณีศึกษานครหาดใหญ่
The influence of hypermarkets on urban land use : a case study of Hat Yai city
22นางสาววีรวัน ฮ้อศิริมานนท์ 2546ความสมดุลระหว่างที่พักอาศัยและแหล่งงานในย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน : กรณีศึกษาเขตดินแดงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Job and housing balance in mixed land use districts : a case study of Din daeng and Huai Khwang districts, Bangkok
Link
23นายสืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ2545แนวทางการควบคุมด้านกายภาพในเขตพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่าเชียงใหม่ 
Guidelines for physical control in the conservation areas of Chiang Mai old city
Link
24นายสุธี วิลาศชัยเจริญ2546ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองเชียงใหม่ 
The impacts of land utilization on the conservation of Chiang Mai historical sites
25นางสาวสุพัตรา วิชยประเสริฐกุล2545แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
Guidelines for sustainable tourism development of Koh Kret, Nonthaburi Provinc
26นางสาวสุภธิดา สุขม่วง2545ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงที่มีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร 
The economic impact of fishery-related industries on the local economy in Samut Sakorn Provinc
Link
27นางสาวสุภัทตรา สีพะนามน้อย
28นางสาวหทัยมาต ปูรณานนท์ 2546แนวทางพัฒนาย่านสามแพร่ง กรุงเทพมหานคร
Development guidelines for Samprang District Bangkok
29นายอนุกูล ตันสุพล 2546อิทธิพลของศูนย์การค้าที่มีต่อการใช้ที่ดินของเทศบาลนครราชสีมา 
The influence of shopping centers on urban land use in Nakhon Ratchasima City 
30นางสาวอนุษณา ระเด่นอามหัด2545แนวทางการพัฒนาชุมชนคูหามุข อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Guidelines for Kuhamuk Community Development Muang District, Yala Province
Link
31นางสาวอรรคยุพา สว่างเนตร2546ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินสถาบันราชการกับการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา : เมืองพิษณุโลก 
The relationships between public institutional land use and urban development : a case study of Phitsanulok City
32นายอรรถพงษ์ ทองจินดา
33นางสาวอรอุมา ตันติสุริยานนท์ 2546บทบาทของชุมชนเมืองในการรองรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี 
The roles of urban communities in accomodating industrial workers in Chon Buri province
Link
34นางสาวอังคณา พรหมเกตุ2546ผลกระทบทางเศรษฐกิจของหัตถอุตสาหกรรมที่มีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 
The economic impact of handicraft industry on the local economy in Chang Mai province 
35นางสาวอาภาวรรณ ไชพันธ์แก้ว
36นร.ต.เอกรินทร์ สิกขากูล2546ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพในเขตชุมชนเมือง กับการเกิดคดีอาชญากรรม : กรณีศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร
he relationships between physical urban environment and crime in Suthisarn Metropolitan Police julistriction
37นายเกรียงไกร จิวะราพงศ์2546การวางแผนพัฒนาพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Spatial planning for Pak Chong District, Nakorn Ratchasima 
Link
38นายคัมภีร์ คล้ามนฤมล2545ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ว่างในชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุตรดิตถ์
Potential of urban open space development : a case study of Uttaradit town
39นายพูนเกษม วิเชียรรัตน์ 2546การกำหนดที่ตั้งศูนย์บริการเกษตรในพื้นที่เกษตรจังหวัดลพบุรี 
 Identification of locations for agricultural service centers in agricultural areas of Lop Buri Province 
Link
40นายอรรณพ อัษฎามงคล