สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2542 (รุ่นที่ 24)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวกาญจนา ดาวเรือง
2ร.อ.หญิง กานต์ธัญญา
3นางสาวจุฑามาศ พาณิชย์รังสี
4นางสาวชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 2544ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
Factors affecting changes in human settlements in Bang Lum-poo district 
Link
5นางสาวณัฐนันท์ โรจนบุรานนท์ 2545แนวทางการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ปริมณฑลกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Development guidelines for settlement in the vicinity of Bangkok : a case study of Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province 
Link
6นางสาวดวงกมล มณีเนตร2544รูปแบบการเดินทางของผู้อยู่อาศัยชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา
Trip patterns of residents in suburban Bangkok : a case study of Taling Chan and Tawee Wattana districts 
Link
7นางสาวดอกอ้อ ปาณะดิษ2544ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด 
The impact of tourism on land use and communities of Ko Chang, Trad Province
Link
8นางสาวทิพย์วรรณ์ รักวงษ์
9นางสาวธนาพร เทียมศรีรัชกร
10นางสาวปณิตา จิระภานุวัฒน์ 2545การสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่ในประเทศไทย 
 The structuring of a conceptual framework for the development of indicators for livable cities in Thailand
Link
11นางสาวปิยะมาศ เลิศนภากุล2544อิทธิพลของศูนย์การค้าชานเมืองด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาย่านบางกะปิและบริเวณใกล้เคียง
Influence of suburban shopping centers in the eastern area of Bangkok : a case study of Bangkapi district and vicinity 
12นางสาวผไททิพย์ ทับสุวรรณ 2544บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบถนนในพื้นที่เมือง กรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Roles of public and private sectors in the development of road system in urban area : a case study of Chatuchak District Bangkok 
13นางสาวพัธชนิกา สวัสดี2545การเติบโตของเมืองหนองบัวลำภูภายหลังการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
 The growth of Muang Nong Bua Lam Phu under the Muang Municipal Administration 
Link
14ร.ต.มณเฑียร บุญมีมา 2545แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ : กรณีศึกษาสนามบินนานาชาติเชียงใหม่
Guidelines for land and building uses in airport safety zone : a case study of Chiang Mai International Airport
15นางสาวเมตตา วิชัยพฤกษ์ 2544การประยุกต์ใช้วิธีการปันส่วนที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
Application of land sharing technique for community development : a case study of Phattana Bon-Kai Community
16นายยุทธศักดิ์ จิตสำรวย2545การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 Land utilization and economic change in agricultural sector in the Bangkok Extended Metropolitan Region a case study of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Link
17นายวรพล อยู่สุข2545การพึ่งพาตนเองของโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเมืองทองธานี 
The self-sufficiency of large scale housing projects on the Bangkok fringe : a case study of Muang Thong Thani 
Link
18นางสาววลัยลักษณ์ พฤกษาทร2545แนวทางการพัฒนาเมืองชายแดน : กรณีศึกษา เมืองมุกดาหาร
Development guidelines for border towns : a case study of Muang Mukdahan
Link
19นางสาววิญญา พิชญกานต์ 2544แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
Development guidelines for walking based tourism in Chiang Mai City 
Link
20นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต 2545ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคนครหลวง
The development potential of Sub-district Administrative Organization in Metropolitan Region
21นางสาวสุกัญญา ชัยพงษ์ 2545ศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคนครหลวง 
The development potential of Sub-district Administrative Organization in Metropolitan Region
22นางสาวสุภา รุจิรกุล2545แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ศูนย์กลางเก่า : กรณีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่
Renewal guidelines for the old central district : a case study of Wongwien Yai District
Link
23นางสาวอรอนงค์ กฤตยาเกียรณ์ 2545การจัดทำพื้นที่จอดรถยนต์เพื่อสนับสนุนโครงการระบบขนส่งมวลชน 
Provision of park and ride facilities for supporting the Bangkok Mass Transit System Project 
Link
24นางสาวอัจฉรา ทิพย์มณี 2545การสำรวจสภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนโครงข่ายเมืองศูนย์กลาง : กรณีศึกษาพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
The survery of the infrastructure development as a guideline for the central place network planning : a case study of the Northeast Central subregion
Link
25นายอาทิตย์ ศิริสลุง2545แนวทางการจัดการการใช้ที่ดินและทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่าง
Guidelines for land use and water resource management in lower Tha Chin basi
Link