สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2541 (รุ่นที่ 23)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวกรพินธุ์ สุขอนันต์ 2544แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานบริเวณฟื้นที่ตอนล่างของจังหวัดชุมพร
Development guidelines for landuse and infrastructure in the lower part of Chumphon Province 
2นางสาวกรวิภา วิลาชัย2544การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางผังเมือง : กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม
Public participation in urban planning : a case study of public hearing in comprehensive planing process
3นางสาวกฤติยา ไชยธนะสณทิต
4นางสาวกาญจนา วิเศษ 2544แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนใหม่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Development guidelines for resettlement areas in Pasak River Basin Development Project initiated by H.M. The King 
5นางสาวขนิษฐา ปานคง2543การเปลี่ยนแปลงสภาพย่านตลาดหลักของเมืองกับการพัฒนานครลำปาง
 The changes of central market district and the developoment of Lampang city
6นางสาวคณิชยา รอดเรืองศรี 2544ความสัมพันธ์ระหว่างการทำกิจกรรมทางสังคมและการใช้พื้นที่ในชุมชนของชาวไตบ้านเมืองปอน จ.แม่ฮ่องสอน
Relationships between social activities and community space utilization of the Tai at Ban Muang Pon, Mae Hong Son province 
7นางสาวจริยาพร รัศมีแพทย์ 2544รูปแบบการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชุมชนมอญบ้านบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร
The settlement pattern of the Mon Community at Ban Kradee, Bangkok 
8นางสาวจิราภา ธนาไชยสกุล2544บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
Trading and producing roles of Bobae District, Bangkok
Link
9นายดำรงพล ใจยา 2544พฤติกรรมและการใช้พื้นที่สัญจรของผู้โดยสารรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพในบริเวณย่านสีลม
The Behaviour and circulation space usages of the passengers of the Bangkok Mass Transit System (BTS) in Silom area 
10นายถิ่น หงษ์ทอง 2544แนวทางการปรับปรุงการกำหนดการใช้ที่ดินในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) : กรณีศึกษาพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันออก
Guidelines for the revision of the land-use designation in the Bangkok land-use comprehensive plan (the first revised plan) : a case study of the eastern suburban area of Bangkok
Link
11นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป2544ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและผลกระทบต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
Land use regulation and its impacts on urban development : a case study of Bang Khun Thian district, Bangkok 
12นางสาวทิพย์อัปษร กล้าหาญ 2544แนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 Urban development guidelines in Pra Samut Chedi District, Samut Prakan Province
13นายธนพล จรัลวณิชวงศ์ 2544แนวทางการจัดรูปองค์กรเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
Reorganization guidelines for conservation and development of Krung Rattanakosin
14นายประหยัด ตะคอนรัมย์ 2544แนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐม 
Guidelines for tourism administration and management by local communities : a case study of Donwai Water Front Market, Nakhon Pathom Province 
Link
15นางสาวปาริชาติ อ่อนทิมวงศ์
16นางสาวพามิลา หะรารักษ์2544วิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกุฎีจีนและชุมชนวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร
The evolution and settlement patterns of Kudi Chin and Wat Kalaya communities, Bangkok 
17นางสาวปาริชาติ อ่อนทิมวงศ์
18นายเมธินทร์ อังคทะวานิช2544ความเหมาะสมในการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้านทิศตะวันออกในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
The suitability of the delimitation of rural and agricultural conservation area in eastern Bangkok in the Bangkok comprehensive plan
19นายรัฐภูมิ ปาการเสรี2544แนวทางการปรับปรุงย่านประตูน้ำฝั่งตะวันออก 
The development guidelines on the Eastern Patunam area
Link
20นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง2544การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
The development of community participation in eco-tourism managment of Thale Noi non-hunting area, Kuan Khanun District, Pattalung Province
Link
21นางสาววิยดา ทรงกิตติภักดี2543การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ 
 Perceptions on urban aesthetics : a case study of Chiang Mai old town 
Link
22นายศิธรินทร์ พิริยศาสน์
23นางสาวสกุลกาญจน์ นิยมพลอย2544แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี
Development guidelines for broiler industry in Lopburi province
Link
24นายสราวุธ ฉัตรเดชา2543การใช้ประโยชน์พื้นที่โล่งในย่านพาณิชยกรรมของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริเวณถนนสาทร-สีลม-สุรวงศ์ 
The utlization of urban open space in commercial district of Bangkok : a case study of Satorn-Silom-Surawongse area
25นางสาวสุวดี ทองสุกปลั่ง2543ผลกระทบของการขยายระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาย่านธุรกิจการค้าสีลม-สาธร 
The impact of leasing period extension on urban development : a case study of Silom-Sathorn business district 
Link
26นายอนันต์ ศักดิ์ตนไทย
27นางสาวอลิสา สัตยาพันธุ์ 2544แนวทางการจัดการน้ำเสียของหมู่บ้านจัดสรรในกรุงเทพมหานคร
Guidelines for wastewater management in housing subdivision in Bangkok