สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2540 (รุ่นที่ 22)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายกษมา จิตต์ไทย 2543แนวทางกำหนดจุดขนถ่ายเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Guidelines for collection points locations for solid waste management in Pak Kret Municipality Nonthaburi province 
2นายกาชาติ สร้อมสยมภู
3นางสาวจอมขวัญ นากฤทธิ์2543แนวทางการพัฒนาโครงข่ายและที่ตั้งตลาดผักและผลไม้ที่สอดคล้องกับพื้นที่ผลิตในภาคใต้ของประเทศไทย 
Development guidelines for the network and location of vegetable and fruit markets in accordance with the production area of southern Thailand
4นายชัยสิทธิ์ ยิ่งกิจสถาวร
6นายณัฐกฤต มีกิริ
7นายเติมศักดิ์ ภานุวรรณ
8นายนิธิพร มีลาภ2543แนวทางการพัฒนาชุมชนแออัดในเมืองประวัติศาสตร์ลพบุรี
The development guidelines for slums in Lopburi historical town
Link
9นายบุญชัย แซ่โง้ว 2543แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองพิษณุโลกเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
Development guidelines for the south-west suburb of Phitsanulok due to the expansion of Naresuan University
Link
10นายประจักษ์ ศรไกรสิทธิ์
11นางสาวพิชญา ชามพูนท2543ผลกระทบของการผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องต่อเศรษฐกิจภูมิภาค : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
 Impacts of jasmine rice production for export and related activities on regional economy : a case study of the lower north-eastern region of Thailand 
12นางสาวพินิดา พิณพยูร 2543ผลกระทบของอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในจังหวัดสระบุรี
The impact of construction material industry on natural resources and environment in Saraburi Province 
13นางสาวมาลินี สมงาม 2543แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนของชาวนากับการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Guidelines for solutions to the farmers' poverty problem and agricultural development in the lower northeastern region 
Link
14นายยศนันท์ สรรพวัฒน์
15นางสาวรัตติยา จงดี 2543การวางแผนการใช้ที่ดินชานเมืองนครราชสีมา เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
Land use planning for industrial development in suburban Nakhon Ratchasima
16นายวราวุฒิ วัจนะรัตน์ 2543รูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารทางเรือขนส่งมวลชนในคลองแสนแสบ
Travelling pattern of motor boat mass transit passengers on Khlong San Saep
Link
17นางสาววัฒนา ถอนโอฬาร
18นางสาววิลาสินี จิตรบรรเทา
19นางสาวศรัญญา ตรีฤทธิ์ทวีสิน 2543บทบาทเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษา เมืองนครราชสีมา และเมืองขอนแก่น 
The roles of urban growth centers in the northeastern region : a case study of Nakhon Ratchasima and Khon Kaen
20นาวสาวศุภศรี คุปตระกูล2543ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
The spatial potential for industrial development of Kabinburi District, Prachinburi Province
Link
21นายสาทิศ สุขผ่องศรี2543แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
Ecotourism management guidelines for Khiriwong community, Lansaka district, Nakhon Si Thammarat province
Link
22นางสาวสุจิตรา เข็มแก้ว2543แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Development guidelines for Pak Chong urban community, Nakhon Ratchasima province
23นายสุพจน์ วัฒนวิทย์ 2543แนวทางการจัดการน้ำเสียที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนเมืองราชบุรี 
Guidelines for wastewater management in relation to urban development : a case study of Ratchaburi Urban Area
24นางสาวสุภาวดี เอี่ยมอดุลย์
25นางสาวสุรัสดา นิปริยาย2543แนวทางการอนุรักษ์เมืองเก่านครศรีธรรมราช 
Conservation guidelines for Nakhon Si Thammarat old town
26นายอนุชา ธีรตานนท์2543การวิเคราะห์เปรียบเทียบและความสำคัญของแหล่งที่ตั้งตลาด สินค้าประมงทะเลในระดับจังหวัด : กรณีศึกษา ตราด ระนอง สงขลา สมุทรสาคร และสุราษฎร์ธานี
Comparative analysis and significance of fishery product market locations at the provincial level : case studies of Trad, Ranong, Songkhla, Samut Sakhon and Surat Thani
27นางอร สีแพร