สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2538 (รุ่นที่ 20)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวกษมา วรรณศิลป์ 2540บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร 
The role of suburban shopping center : a case study of Northern Bangkok Metropolitan development
Link
2นางสาวกัลปพฤกษ์ เกื้อเกตุ 2541การวางแผนพัฒนาความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตการท่องเที่ยวชายแดน : กรณีศึกษา เมืองหนองคาย
Development planning for readiness to support the growth of bordertown tourism : a case study of Muang Nong Khai
3นายกิตติกูร วิเศษสุมน 2541กระบวนการการวิเคราะห์และแสดงสภาพทางผังเมือง เพื่อเป็นข้อมูลสาธารณะในท้องถิ่น : กรณีศึกษาเมืองเพชรบุรี 
Process of the analysis and illustration of city planning as local public information : a case study of Phetchaburi Municipality 
4นางสาวจอมใจ สวรรค์ 2541แนวทางการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง 
Development guidelines for Mukdahan and the related areas 
5นางสาวชวลิตา บุรินทร์วัฒนา 2541โอกาสในการพัฒนาสภาพการตั้งถิ่นฐานระดับท้องถิ่นในเขตองค์การบริการส่วนตำบล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
Development opportunities for local settlement in the area of subdistric administration organization, Muang Chumphon district, Chumphon province 
6นายชัยวัฒน์ พนาสวัสดิ์
7นายชาตรี เจิดดีสกุล
8นายชำนาญ พินศรี2541แนวทางการพัฒนาชุมชนชายแดนเมืองมุกดาหารเพื่อรองรับผลกระทบจากสะพานมิตรภาพ
The development guidelines for Mukdahan border community to cope with the impacts of Mittaphab Bridge
9นางสาวฐนิตา เสือป่า2540การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง : กรณีศึกษาเขตมีนบุรี
The development planning for residential landuse in the suburban area : a case study of Min Burin district
Link
10นายณวรรธน์ สายเชื้อ2541แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาเมืองสงขลา
Guidelines for local conservation and development : a case study of Muang Songkhla
11นางสาวนิชชรี สายปนะทุมทิพย์
12นางสาวปฐมาภรณ์ วิษณุกิจไพบูลย์ 2541แนวทางการพัฒนาศูนย์เยาวชนในกรุงเทพมหานคร 
The development guidelines for youth center in Bangkok Metropolis 
13นายปริญญา จันทรสมบัติ2541แนวทางการพัฒนาเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
Development guidelines for Bangphlat district, Bangkok Metropolis
14นายพนิต ภู่จินดา2542รูปแบบการตั้งถิ่นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหนาแน่น : กรณีศึกษาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาคมหานคร ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 จังหวัดLink
15นางสาวพรรณิภา จ่างวิทยา
16นาวสาวมาลัย กรแก้วสมนึก2540บทบาทและแนวโน้มการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนของเมืองอุดรธานี 
 The roles and development trends of Muang Udon Thani as a centre for trade and investment 
17นางสาวรุจี รอดชะ2541แนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเมืองนครสวรรค์
Development guidelines for river front in Muang Nakhon Sawan
18นางสาวลอวรรณ หรินทรเวช
19นางสาววนิดา วิชยประเสริฐกุล2541ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพแวดล้อมเมืองพัทยา
The impacts of tourism development on environment of Pattaya City 
20นางสาววรางคณา วัฒโย 2540แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Guidelines for community development planning process by the method of public participation : a case study of Chao-Chet Sanitary District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
21นายวัลลภ มั่นแน่ 2541แนวทางการจัดการหาบเร่แผงลอยในเมือง : กรณีศึกษานครเชียงใหม่
Guidelines for urban hawkers management : a case study of Nakhon Chiang Mai
22นางงสาวสาริยา ศรีเชื้อ2540แนวทางการวางแผนพัฒนาย่านการค้าหลักในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตบางกะปิ
The development planning for major commercial districts in the intermediate area of Bangkok : a case study of Bangkapi District 
23นางสาวหทัยรัตน์ พ่วงเชย 2541ศักยภาพในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่โดยเน้นรูปแบบ ของการเดินทางแบบไร้เครื่องยนต์ 
Potential of livability development of urban area chiangmai through non-motorized transport 
24ร.ต.อ.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ 2541การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่เมือง ซึ่งมีความหนาแน่นสูง : กรณีศึกษาพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตำรวจนครบาลบางรัก 
The development of physical environment for the crime preventions in high density area : a case study of Bangrak Police Station Area