สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2537 (รุ่นที่ 19)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวกรกช บุญรุ่ง2540แนวทางการพัฒนาพื้นที่ปล่อยว่างบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตบึงกุ่ม
Development guidelines for vacant area in suburban area of Bangkok : a case study of Bung Kum District 
2นางสาวขวัญชนก โชติช่วง2540แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในย่านอุตสาหกรรมพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
Improvement guidelines for physical environment in Phra Pradaeng industrial zone, Samut Prakan Province
Link
3นางสางชลนิษา สาระพล2540การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง โดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Landuse planning in preparation for urban development around Suranaree University of Technology 
4นร.ต.ทิพเนตร ม่วงศรี
5นายธาตรี จิรไพศาลกุล
6นางสาวธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ
7นางสาวนงนุช นัยยุติ2540การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The land use plan for industrial development in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
8นายนรา ผจญทรพรรค2540แนวทางการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร ประเภทผักและผลไม้ของจังหวัดนครปฐม
Development guidelines for the central agricultural markets of fruits and vegetables in Nakhon Pathom province 
9นายนิกร ด้วงทรง 2540ความเหมาะสมด้านกายภาพของการจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี
Suitability in physical aspect of land readjustment for the development of Min Buri subcenter
10นางสาวปิยนุช คงวิทยากุล 2540ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
The impact of tourism development on landuse and environment of Ko Samui District, Surat Thani Province 
Link
11นางสาวพรพิมล น้อยเจริญ 2540แนวทางการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ปากแม่น้ำบางปะกง
The development guidelines for natural resources and environmental conservation in lower Bang Pakong estuaries
Link
12นางสาวพรสุดา เชี่ยวชาญพานิชย์ 2540แนวทางการพัฒนาที่ตั้งศูนย์กลางและโครงข่ายเพื่อการส่งออกผลไม้ ในภาคตะวันออก 
Development guidelines for locating fruit export center and its network in the eastern region
Link
13นายพรหมเมธ นาถมทอง 2540กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
The process of tourism development for local community development : a case study of the tourism area in the Muang district, Nakhon Nayok Province 
14นางสาวพูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 2540การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
Landuse planning and natural resource management for Klong Thatapao Basin, Chumphon Province 
Link
15นายพูลศักดิ์ ตะนะวิลัย
16นางสาววรรณี โรจน์วรรณสิทธุ์
17นร.ต.วิชา จำปาวัลย์2540แนวทางด้านผังเมืองเพื่อการป้องกันอาชญากรรม ในเขตชุมชนชานเมืองของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตรับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม 
The urban planning guidelines for crime prevention in outer suburbs of Bangkok Metropolis : a case study of Nong Khaem Police Station
18นายวิทยา เรืองฤทธิ์ 2540การวางแผนพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนสันทราย 
Development planning for the Sub-center of Chiang Mai : a case study of San Si Community 
19นายสมพร พรเจริญทรัพย์ 2540แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินในเขตยานนาวา
Guidelines for land use planning : an illustration based on Yannawa district, Bangkok
20นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล2540แนวทางการพัฒนาที่ตั้งและโครงข่ายท่าข้าว : กรณีศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
The development guildelines for location and network of rice market : the case study of lower northeast region
Link
21นางสาวสาวิตรี ลาภาวัณย์ 2540แนวทางการพัฒนาเมืองชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบล
เบตง 
Development planning guidelines for southern border town : a case study of Betong Municipality
22นางสาวสุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 2540แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
 The development guidelines for road network in Bang Kho Laem district, Bangkok Metropolis 
Link
23นางสาวสุนทรี เสริมสุขสัมฤทธิ์ 2540แนวทางการพัฒนาทางกายภาพของเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง
Physical development guidelines of Ko Samet Rayong Province
24นางสาวสุนิสา รณรงค์ 2540แผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ชุมชนเทศบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 A Landuse plan for the industrial development of Kaeng Khoi Municipality, Saraburi Province 
25นางสาวสุรางค์รัตน์ อภิชิตโสภา2540แผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี
The land use plan for large-scale development projects in Pa Thum Thani Province 
26นางสาวเสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ2540การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ชุมชน แขวงวัดสามพระยา แขวงบ้านพานถม แขวงบางขุนพรหม
Conservation-approach to community development in Wat Samphraya, Ban Panthom and Bangkhunprom 
27นางสาวอรวรรณ์ จันทร์ปะทิว2540การวางแผนการใช้ที่ดินชุมชนเมืองเพื่อรองรับ การพัฒนาอุตสาหกรรมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 Land use plan for industrial development in Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province
28นางสาวอรษา เรืองหิรัญ 2540แนวทางการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเทอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 Development guidelines for the coastal zone of Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province
29นางอัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2540การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่เขตสาธร 
 The network development for bicyclization in Sathorn District
Link