สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2536 (รุ่นที่ 18)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นายคมกฤษ เง่าวีรกุล 2539การวางผังเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา
The specific plan for the Chaophraya riverline in Phra Nakhon Si Ayutthaya district 
Link
2นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์ 2539การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
Community environment analysis for tourism development : a case study of Phi Phi Island in Krabi Province 
3นางสาวณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2539แนวทางการวางแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดนครสวรรค์
Guidelines for development planning in the Surrounding Area of Nakhon Sawan Civic Center
Link
4นายไตรณรงค์ เกื้อเส็ง
5นางสาวทัศณวลัย จารณศรี 2539แนวทางการปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณสุข ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณ 
Guidelines for improving commymity health centers in Muang Distric, Supan Buri
Link
6นายพงศ์สวัสดิ์ สระวาสี 2539แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้าจีนในการพัฒนาเมืองและชุมชนภูเก็ต
Guidelines for conservation and development of Chinese shrine in urban and community development of Phuket
Link
7นายไพจิต นพรัตน์ 2539แนวทางพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่แหล่งวัตถุดิบลิกไนต์ของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า : กรณีศึกษา เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 
Guidelines for development and reclamation of lignite raw area in electricity generating industry : a case study of Mae Moh Mine Mae Moh District Lampang Province 
Link
8นายไพรัช พัฒนสถิตฉาย2539บทบาทของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
Role of chachoengsao communities in the Eastern Seaboard Development Area
Link
9นายไพศาล ปรางศรี 2539การศึกษาหน่วยงานราชการเพื่อจัดตั้งศูนย์ราชการของจังหวัดชลบุรี
Study on governmental offices for planning of provincial government center in Chonburi province 
Link
10นายวันทวี บุญญเศรษฐ์ 2539การวางแผนการใช้ที่ดินเมืองศูนย์กลางสู่อินโดจีน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ
Land use planning for central city to Indochina : a case study of Ubon Ratchathani-Warinchamrap Community
Link
11นายวิบูลย์ วงศ์กุลธนกิจ 2539แนวทางการวางแผนและจัดการแหล่งท่องเที่ยวประเภทแพ จังหวัดกาญจนบุรี
Guideline for planning and management of floating house tourism area, Kanchanaburi Province
12นางสาววิภูสนา สุริยาภาส2539แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 
Guidelines on improvement structural development plan on Chon Buri Province
Link
13นางสาวสุพิศา จันจินา2539การวางแผนการใช้ที่ดินสุขาภิบาลปากน้ำ และพื้นที่ป่าชายเลนโดยรอบสุขาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
Landuse planning for Pak-Nam Sanitary district and the surrounding mangrove forest area Mueng District Ranong province 
Link
14นางสาวสุจารี ผุดผาด 2539แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออก ของกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
Land use guideline for the water retention area in Eastern Bangkok and Samut Prakan 
Link
15นายสุรเชษฐ เมืองแมน 2539แนวทางการกำหนดพื้นที่กันชนระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับชุมชน : กรณีศึกษาย่านอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
Guidelines for the provision of buffer area between industrial zone and community : a case study of Lamcha-Bang industrial zone, Chonburi Province
Link
16นางสาวสุวิมล ภักดิ์พิบูลย์2539แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณ ที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำจัดมูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้ง : กรณีศึกษา ซอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
Land-use guidelines for the area affected by solid waste dump site : a case study of Soi On-Nuj, Bangkok Metropolis 
17นายสิทธิพล กุสุมอรัญญา 2539แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
Landuse development guidelines in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province
Link
18นายสิทธิพล กุสุมอรัญญา 2539การวางแผนการใช้ที่ดินเมืองศูนย์กลางสู่อินโดจีน : กรณีศึกษาชุมชนเมืองอุบลราชธานี-วารินชำราบ
 Land use planning for central city to Indochina : a case study of Ubon Ratchathani-Warinchamrap 
Link