สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง (ป.โท)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2534 (รุ่นที่ 16)

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลปีที่จบชื่อวิทยานิพนธ์ไทย
1นางสาวจิราภรณ์ ปิณฑวิรุจน์ 2538การประเมินความสำเร็จของโครงการเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
An Evaluation of the Bangphli New Town Project Samut Prakan Province
Link
2นายเจษฎา สุวัตถิ2538แนวทางการพัฒนาเมืองหนองคายเพื่อรองรับผลกระทบจากสะพานมิตรภาพ
The development guidelines for Muang Nong Khai to cope with the impacts of Mittaphap Bridge 
Link
3นางสาวชมชื่น จันทรสมูรณ์
4นางสาวชูขวัญ สายสะอาด 2537พัฒนาการและมาตรการควบคุมอาคารสูงของกรุงเทพมหานคร
The development and control of highrise building in Bangkok Metropolis 
Link
5นางสาวตรึงจิต พึ่งรัศมี 2539การศึกษาองค์ประกอบชุมชนเมืองเก่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา : กรณีศึกษาชุมชนย่านถนนนครนอก-นครใน สงขลา
A study on urban elements of the old town for conservation and development : a case study of Nakorn Nok-Nakorn Nai district, Songkhla
Link
6นางสาวธัญญา แตรวิจิตร
7นายธีระ วนาเฉลิม
8นางสาวเบญจวรรณ อุบลศรี
9นายประสาร พันธ์ลิมา 2537การประสานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ
 The development coordination of Hua Hin-Cha Am 
Link
10นายพรชัย สุตันไชยนนท์ 2538การศึกษาจินตภาพเมืองลำพูนเพื่อการอนุรักษ์
 A study on image of Muang Lamphun for urban conservation 
Link
11นายพรสถิตย์ ศรีเมือง
12นายโยธิน จันทร
13นายลือชัย ครุธน้อย
14นายวิรัตน์ รัตตากร 2538แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ในแนวถนนรัชดาภิเษก ช่วงอโศก-คลองเตย
Urban renewal concept for inner ringroad (Rajchadapisek) area between Asoke and Klongtoey
15นางสาววิลาวัลย์ ภมรสุวรรณ
16นางสาวสกาวรัตน์ สังขภิญโญ
17นายสุกิจ เที่ยงมนีกุล 2539แนวทางการใช้ที่ราชพัสดุของอำเภอเมืองนครราชสีมา 
State property development guideline in Amphoe Muang Nakhon Ratchasima
18นางอภิญญา บางมณีนิล 2537การศึกษาโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดนครราชสีมา
A study of opportunities for industrial development in Nakhon Ratchasima Province 
Link
19นางสาวอรทัย เลิศจิตติสุทธิ์ 2537การศึกษาตัวชี้วัดการเจริญเติบโตของเมืองจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรีและระยอง 
A study of indicators for urban growth in the context of industrial and tourist development : a case study of Changwat Chon Buri and Rayong
Link